حریم شخصی

حفظ حریم شخصی به معنی حفاظت از اطلاعات کاربر و رویدادهای مربوط به کاربر و ممانعت از دسترسی افراد دیگر به این اطلاعات میباشد.

مدیریت  اسباب بازیهای شادلین خود را موظف میداند تا از ارائه اطلاعات کاربر به هر فرد، سازمان یا نهاد دولتی یا غیردولتی اکیدا خودداری کند، مگر اینکه با حکم قانونی قضائی و یا پلیس فتا مجبور باشد در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد.

کاربر نیز موظف است تا در حفظ اطلاعات وروی به فضای کاربری خود حداکثر تلاش را بعمل آورده و در صورت فقدان و یا افشای این اطلاعات سریعا به قسمت تماس با ما مراجعه و مراتب را جهت مسدود کردن اطلاعات کاربری مربوط به شما اعلام نمایید.